Styrdokument & kvalitetsverktyg i förskolan

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför, hur och vad det leder till. ​

Kvalitetsverktyg​

Genom vårt systematiska kvalitetsarbete säkerställer vi att vårt arbete tar oss mot målen. Vi reflekterar över vad som har varit framgångsrikt och vad vi behöver utveckla. Vi ser varje barns utvecklingsresa och anpassar undervisningen så att den på bästa sätt stödjer och stimulerar individens och gruppens utveckling och lärande.

Styrdokument i förskolan

Förskolans läroplan (Lpfö 18) beskriver förskolans värdegrund, uppdrag mål och riktlinjer.

Verksamhetsplanen, som är en del i det systematiska kvalitetsarbetet, är ramen för det dagliga arbetet, ett stöd i att hålla riktningen och arbeta med prioriterade mål/utvecklingsområden i enlighet med förskolans läroplan. Verksamhetsplanen är utformad så att både skolledning och samtliga arbetslag presenterar sina mål, planerade aktiviteter för att nå målen samt när och hur dessa ska följas upp. I samband med läsårets slut skrivs en utvärdering av hur arbetat med målen gått.

Scroll to Top