Styrdokument & kvalitetsverktyg

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till.

Arbetsplan för skolan

Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. Elever och vårdnadshavare ges möjlighet att delta i arbetet.

Syftet med arbetsplanen, som är en del av det systematiska kvalitetsarbetet, är ramen för det dagliga arbetet, ett stöd i att hålla riktningen och arbeta med prioriterade mål/utvecklingsområden. En beskrivning av hur vi gör i praktiken för att arbeta i enlighet med LGR 11. Arbetsplanen är ett levande dokument under hela läsåret.

Kvalitetsverktyg

Vi reflekterar, analyserar, dokumenterar och planerar kontinuerligt för att säkerställa att vi arbetar i enlighet med LGR 11 rev 19 enligt nedan.

  • använder oss av Skolverkets bedömningsportal som är en prov- och uppgiftsbank – ett stöd i arbetet med bedömning. 
  • upprättar IUP:er och skriftliga omdömen för varje elev.
  • genomför Skolverkets bedömningsstöd, samt screening av elever.
  • följer kontinuerligt upp elevernas kunskapsutveckling bl.a. genom skolverkets bedömningsunderlag, nationella prov och olika screeningar.
  • har kontinuerliga elevhälsomöten där vi lägger grunden för skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete och vi uppmärksammar elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
  • använder oss av ”Two stars and a wish!” Eleverna får där reflektera över någon annans arbete, sin egen inlärning och träna på att ge sorterad feedback. Två saker som var bra, och en sak som kan bli bättre.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
n.camilton@antistilla.se j.walden@antistilla.se

Om webbplatsen

Om cookies